"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจสดใส จิตใจมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาก้าวไกล"

นายบุญธรรม กี่สุ้น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

092-5284516

นายธีรศักดิ์ ศรีโภคา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

083-6376181

  • วิสัยทัศน์

    "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจสดใส จิตใจมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาก้าวไกล"

ข่าวสารชาวอบต.ในเตา

กิจกรรมชาวอบต.ในเตา

สื่อ ประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง อบต.ในเตา เราดูแล

4
หมู่
3,063
ประชากร
39.261
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)