Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจสดใส จิตใจมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาก้าวไกล"  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   สำนักงาน
   นโยบาย/มาตรฐาน/มาตรการ/การกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
   เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   สายตรงนายก
   การบริหารจัดการลดพลังงาน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   กิจการสภาฯ
   กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
   จดหมายข่าว
   การจัดการองค์ความรู้
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
   การมอบหมายและมอบอำนาจ
   งานตรวจสอบภายใน
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติอื่นๆ
 
รายงาน
 
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภาฯ
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงาน
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานสถิติ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ระบบยื่นคำร้อง
อบต.ในเตา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสารณะ(บริเวณสามแยกคลองช่องซ้อน) หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 25 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านไร่ใน หมู่ที่ 3 (ช่วงสวนนายรื่น อนุวัฒน์ - ถนน คสล.เดิม ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 25 พ.ค. 2566
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณสามแยกคลองช่องซ้อน หมู่ที่ 3 (ดู : 10) 3 พ.ค. 2566
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไร่ใน หมู่ที่ 3 (ดู : 11) 3 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) (ดู : 13) 10 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ กองคลัง (ดู : 25) 28 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 26) 20 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 23) 20 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ 2 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 25) 20 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 23) 20 มี.ค. 2566
ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหล้อม - หนักไฟ (ช่วงบ้านนายสมเจต ขาวหวาน - นางเขียด มะนู) หมู่ที่ 2 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 26) 14 มี.ค. 2566
ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 37) 1 มี.ค. 2566
ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 30) 1 มี.ค. 2566
ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่ที่ 2 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 30) 1 มี.ค. 2566
ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 34) 1 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41) 20 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านใต้ หมู่ที่ 1 สายบ้านใต้ หมู่ที่ 1 (จากสวนนายนิมิต จันทร์คล้าย - บ้านนายสนิท สุวรรณรัตน์ ) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 46) 7 ก.พ. 2566
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านใต้ หมู่ที่ 1 (จากสวนนายนิมิต จันทร์คล้าย - บ้านนายสนิท สุวรรณรัตน์ ) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 44) 6 ก.พ. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 49) 26 ม.ค. 2566
ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 3 เดือนตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) (ดู : 49) 5 ม.ค. 2566
ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายคลองยูง (ช่วงสามแยกคลองยูง-คลองใหญ่) หมู่ที่ 1 ตำบลในเตาในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71) 13 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหล้อม - หนักไฟ (ช่วงบ้านนายสมเจต ขาวหวาน - นางเขียด มะนู) หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 7 ธ.ค. 2565
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายเขาหล้อม - หนักไฟ (ช่วงหน้าบ้านนายสมเจต ขาวหวาน - นางเขียด มะนู) หมู่ที่ 2 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 73) 30 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายคลองยูง (ช่วงสามแยกคลองยูง - คลองใหญ่) หมู่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 85) 24 พ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายคลองยูง(ช่วงสามแยกคลองยูง-คลองใหญ่) หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 79) 15 พ.ย. 2565
ประกาศการนัดตรวจงานจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 2-เขาพลี หมู่ที่ 4 (ตอนที่ 1 กม.0+000-กม.0+200) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 88) 5 ต.ค. 2565
ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565) (ดู : 89) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา หมู่ที่่ 2 - เขาพลี หมู่ที่ 4 (ตอนที่ 1 กม.0+000 - กม.0+200 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 109) 10 ส.ค. 2565
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา หมู่ที่ 2 - เขาพลี หมู่่ที่ 4 (ตอนที่ 1 กม.0+000 - กม.+200) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 114) 27 ก.ค. 2565
ประกาศนัดตรวจพัสดุโครงการขยายเขตระบบประปา ชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 109) 19 ก.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เดือนเมษายน 2565 ถึง วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565) (ดู : 123) 1 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาโกบ-บ้านโรโร หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 125) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาโกบ-โรโร หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 111) 20 มิ.ย. 2565
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากาล และการคำนวนราคากลางโครงการขยายเขตประปาชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 146) 19 พ.ค. 2565
ประกาศนัดตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 177) 5 เม.ย. 2565
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 เดือนมกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2565) (ดู : 167) 1 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 193) 29 มี.ค. 2565
ประกาศนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่ใน ม.3 (ช่วงสามแยกบ้านนายสมศักดิ์ ทองมา-สวนนายรื่น อนุวัฒน์) ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 170) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณสามแยกถนนสายไร่ใน) ม.3 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 218) 7 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบล ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 314) 24 ส.ค. 2564
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไร่ใน หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 302) 9 ส.ค. 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ดู : 261) 2 ก.ค. 2564
ประกาศรายละเอียดราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบล (ดู : 333) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ดู : 304) 2 มิ.ย. 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 (ดู : 277) 3 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลปกิบัติงานธุรการ กองการศึกษา2564 (ดู : 349) 29 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง2564 (ดู : 348) 29 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป กองช่าง2564 (ดู : 342) 29 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2564 (ดู : 352) 29 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานแม่บ้าน2564 (ดู : 319) 29 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานยามรักษาความปลอดภัย2564 (ดู : 334) 29 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสนับสนุนงานด้านพัฒนาชุมชน2564 (ดู : 318) 29 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมเสาธงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลในเตา (แห่งใหม่) หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 359) 24 มี.ค. 2564
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ดู : 324) 8 มี.ค. 2564
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 406) 2 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 สะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 356) 2 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 328) 19 ก.พ. 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 284) 9 พ.ย. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 382) 1 ต.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยศรีราม ม.3 ตำบลในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 385) 22 ก.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
เลขที่ 172 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130โทรศัพท์ : 0-7557-8238 โทรสาร : 0-7557-8237
E-mail Address : contact@naitao.go.th
Copyright © 2018. www.naitao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs