Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจสดใส จิตใจมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาก้าวไกล"  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   สำนักงาน
   นโยบาย/มาตรฐาน/มาตรการ/การกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
   เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   สายตรงนายก
   การบริหารจัดการลดพลังงาน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   กิจการสภาฯ
   กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
   จดหมายข่าว
   การจัดการองค์ความรู้
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
   การมอบหมายและมอบอำนาจ
   งานตรวจสอบภายใน
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติอื่นๆ
 
รายงาน
 
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภาฯ
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงาน
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานสถิติ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ระบบยื่นคำร้อง
อบต.ในเตา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

นายบุญธรรม กี่สุ้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 6)
หนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น ส าหรับผู้ได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียงและ/หรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้) (ดู : 4)
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาตำบลในเตา หมู่ที่ 1 เชิญประชาชนตำบลในเตาและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรม ชมขบวนพาเหรดของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา (ดู : 16)
สื่อการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 102)
านข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา (ดู : 114)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 29)
ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 (ภาษาอังกฤษ) (ดู : 32)
กิจกรรมวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 (ดู : 42)
หมายเลขพักการเมือง 49 พรรค พรรคไหน เลขไหน อย่าจำสลับ (ดู : 32)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตารับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 80)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ในนาม www.naitao.go.th จำนวน ๑ เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ดู : 1)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ. ๐๖๒-๐๒๒ บ้านเขาโกบ - บ้านโรโร หมู่ที่๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ. ๐๖๒-๐๒๒ บ้านเขาโกบ - บ้านโรโร หมู่ที่๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ. 062-022 บ้านเขาโกบ - บ้านโรโร หมู่ที่4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 5)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ใน สำนักปลัด กองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา กองช่าง และกองคลัง จำนวน ๔๘ รายการ (ดู : 3)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ. 62 - 016 บ้านห้วยจังกระ หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 486-65-0004 จำนวน 3 ชุด (ดู : 6)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ดู : 7)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ตง.ถ. ๖๒ – ๐๑๖ บ้านห้วยจังกระ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางแบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ดู : 6)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
 
กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามาตรฐานทางจริยธรรม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แสดงเจตนารมณ์เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมประชาคม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อบรมทำขนม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสากวาดล้างถนนภายในตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 136)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 109)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 117)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สุสานหอย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บ่อเจ็ดลูก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกยูงทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำปู่เจ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา คลิ๊กที่นี่
E-Office
ระบบทะเบียนหนังสือ
ยื่นแบบและชำระภาษี
ออนไลน์
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
อบต.ในเตา
     
เลขที่ 172 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130โทรศัพท์ : 0-7557-8238 โทรสาร : 0-7557-8237
E-mail Address : contact@naitao.go.th
Copyright © 2018. www.naitao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs