Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจสดใส จิตใจมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาก้าวไกล"  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   สำนักงาน
   นโยบาย/มาตรฐาน/มาตรการ/การกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
   เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   สายตรงนายก
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   กิจการสภาฯ
   กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
   จดหมายข่าว
   การจัดการองค์ความรู้
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
   การมอบหมายและมอบอำนาจ
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
รายงาน
 
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภาฯ
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานสถิติ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ระบบยื่นคำร้อง
อบต.ในเตา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 301 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดกิจกรรม :

ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยการแสดงเจตจำนงในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลในเตาได้มีประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำกับการประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งให้ข้าราชการยึดถือและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้องค์กรเป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ/ ประชาชน/ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา 172 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130โทรศัพท์ : 0-7557-8238 โทรสาร : 0-7557-8237
Copyright © 2018. E-Mail: contact@naitao.go.th/ Website: www.naitao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs