Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจสดใส จิตใจมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาก้าวไกล"  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   สำนักงาน
   มาตรฐาน/มาตรการ/การกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
   เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   สายตรงนายก
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   งานกิจการสภาฯ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
   คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจัดการองค์ความรู้
   จดหมายข่าว
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   ITA63
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
   การมอบหมายและมอบอำนาจ
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
รายงาน
 
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานสถิติ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
ประชุมประชาคม
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 163 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 30 เมษายน 2564
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ร่วมกับ ประชาคม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ได้มีการประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 พร้อมทั้ง รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน  เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตาต่อไป 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา 172 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130โทรศัพท์ : 0-7557-8238 โทรสาร : 0-7557-8237
Copyright © 2018. E-Mail: contact@naitao.go.th/ Website: www.naitao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs