Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจสดใส จิตใจมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาก้าวไกล"  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   สำนักงาน
   มาตรฐาน/มาตรการ/การกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
   เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   สายตรงนายก
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   งานกิจการสภาฯ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
   คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจัดการองค์ความรู้
   จดหมายข่าว
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
   การมอบหมายและมอบอำนาจ
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
รายงาน
 
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานสถิติ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวรับสมัครงาน
 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 282 คน
ประกาศวันที่  23 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลในเตารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ รายละเอียดสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 075-578237-8

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 140.56 KB.]
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา 172 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130โทรศัพท์ : 0-7557-8238 โทรสาร : 0-7557-8237
Copyright © 2018. E-Mail: contact@naitao.go.th/ Website: www.naitao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs