Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจสดใส จิตใจมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาก้าวไกล"  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   สำนักงาน
   มาตรฐาน/มาตรการ/การกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
   เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   สายตรงนายก
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   งานกิจการสภาฯ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
   คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจัดการองค์ความรู้
   จดหมายข่าว
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
   การมอบหมายและมอบอำนาจ
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
รายงาน
 
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานสถิติ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวรับสมัครงาน
 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ฯ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 394 คน
ประกาศวันที่  23 กรกฎาคม 2557
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ฯ
วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 21:16 น. | PDF | พิมพ์
alt
 
 
 
           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา  จำนวน  1  อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารแนบประกาศ [ขนาดไฟล์ : 157.33 KB.]
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา 172 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130โทรศัพท์ : 0-7557-8238 โทรสาร : 0-7557-8237
Copyright © 2018. E-Mail: contact@naitao.go.th/ Website: www.naitao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs