Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   สำนักงาน
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   สายตรงนายก
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   คู่มือบริการประชาชน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   จดหมายข่าว
   การจัดการองค์ความรู้
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ITA
 
รายงาน
 
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ 2 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 30) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชุนะโครงการปรับพื้นที่พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตาแห่งใหม่ (ดู : 31) 17 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับพื้นที่วางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตาแห่งใหม่ (ดู : 31) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศนัดตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคอกเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 44) 23 เม.ย. 2563
ประกาศนัดตรวจงานโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีเฉพาะจง (ดู : 44) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 67) 7 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ 2 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 64) 7 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา (จากลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ 2 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 71) 30 ม.ค. 2563
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธี(e-bidding) (ดู : 76) 28 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ดู : 59) 3 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาสยบ้านคลองยูง ม.1 บ้านไร่เหนือ ม.3 (จากบ้านนายประภาส กลับจันทร์-บ้านนายสมนึก ชุมเกตุ (ดู : 113) 5 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาสยบ้านคลองยูง ม.1 จากบ้านนายมัน แซ่หลี-บ้านนายเกษม พรหมจันทร์ (ดู : 117) 5 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกามรก่อสร้างถนน คสล.สายคลองยูง ม.1 บ้านนายมัน แซ่หลี-บ้านนายเกษม พรหมจันทร์ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 133) 18 ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกามรก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหน้าวัด ม.1 บ้านไร่เหนือ ม.3 จากบ้านนายประภาส กลับจันทร์ - บ้านนายสมนึก ชุมเกตุ (ดู : 101) 18 ม.ค. 2562
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคลองยูง ม.1 (จากบ้านนายมัน แซ่หลี-บ้านนายเกษม พรหมจันทร์) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 103) 10 ม.ค. 2562
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สาสยบ้านหน้าวัด ม.1 บ้านไร่เหนือ ม.3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 104) 10 ม.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 (ดู : 105) 5 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและ ศพด.ภาคเรียนที่ 2 ปัการศึกษา 2561 (ดู : 101) 6 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลาง อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา (ดู : 104) 25 ต.ค. 2561
ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 98) 11 ต.ค. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 102) 5 ต.ค. 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 (ดู : 103) 3 ต.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561 (ดู : 100) 2 ต.ค. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลายวา (ช่วงบ้านนายสุรินทร์ โบช่วย-ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 100) 18 ก.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2561 (ดู : 102) 3 ก.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ดู : 99) 2 ส.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ดู : 95) 2 ก.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ดู : 101) 1 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเเสริม(นม)โรงเรียนและศพด.ตำบลในเตา (ดู : 101) 10 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเเสริม(นม)โรงเรียนและศพด.ตำบลในเตา (ดู : 101) 10 พ.ค. 2561
ราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและ ศพด. เทอม 12561 (ดู : 98) 9 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.สายเขาหล้อม-หนักไฟ จากช่วงสามแยกโรโร ม.4 ถึงสามแยกบอดเต่า ม.2 ต.ในเตา (ดู : 121) 4 พ.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 (ดู : 104) 1 พ.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.สายเขาหล้อม-หนักไฟ จากช่วงสามแยกโรโร ม.4ถึงสามแยกบอดเต่า หมู่ที่ ๒ ต.ในเตา (ดู : 103) 17 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.สายเขาหล้อม-หนักไฟ ม.4 ต.ในเตา (ดู : 98) 10 เม.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 (ดู : 109) 2 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสลสายช่องเค็ท ม.1 ต.ในเตา (ดู : 109) 8 มี.ค. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลายวา ม.3 (ช่วงบ้านนายบุญเลิศ หมื่นอ่อน-บ้านนายสุรินทร์ โบช่วย) ต.ในเตา (ดู : 102) 8 มี.ค. 2561
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมคิด ศรีแก้ว-บ้านนายสอน จิ้วบุญชู ม.1 ต.ในเตา (ดู : 101) 8 มี.ค. 2561
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลายวา ม.3(ช่วงบ้านนายบุญเลิศ หมื่นอ่อน-บ้านนายสุรนิทร์ โบช่วย) ต.ในเตา (ดู : 101) 8 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยศรีราม ม.2 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 97) 6 มี.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ดู : 101) 1 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิงจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผมยางพารา (ดู : 100) 12 ก.พ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 (ดู : 101) 1 ก.พ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 (ดู : 97) 1 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลในเตา (ดู : 102) 29 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลในเตา (ดู : 101) 25 ม.ค. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมสายบ้านหน้าวัด ม.1 บ้านไร่เหนือ ม.3 ต.ในเตา (ดู : 100) 15 ม.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติหคอนกรีตผสมยางพารา ม.1-ม.3 ต.ในเตา (ดู : 102) 15 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาเครื่องจักร เพื่อตัก ปรับ เกรดเกลี่ย ขนย้าย วัสดุต่างๆ ที่เกิดจากดินสไลด์ ทับถม สิ่งสาธารณะประโยชน์ (ดู : 104) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 91 เมตร ยาว 178 เมตร ม.1 ต.ในเต (ดู : 98) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศพด.(สถ.ศพด.3) แบบตอดเสาเข็ม อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 104) 27 ธ.ค. 2560
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารศพด.(สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม (ดู : 104) 15 ธ.ค. 2560
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 99) 8 ธ.ค. 2560
ร่างประกาศและเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ม.1 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 99) 6 ธ.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (ดู : 100) 4 ธ.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๙๑ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หมู่ที่ ๑ ต.ในเตา (ดู : 98) 1 ธ.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 (ดู : 103) 1 พ.ย. 2560
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงรียนไทยรัฐวิทยา และศพด.ตำบลในเตา (ดู : 102) 1 พ.ย. 2560
ประกาศรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 105) 31 ต.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา 172 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130โทรศัพท์ : 0-7557-8238 โทรสาร : 0-7557-8237
Copyright © 2018. www.naitao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs