Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจสดใส จิตใจมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาก้าวไกล"  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   สำนักงาน
   มาตรฐาน/มาตรการ/การกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
   เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   สายตรงนายก
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   งานกิจการสภาฯ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
   คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจัดการองค์ความรู้
   จดหมายข่าว
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
   การมอบหมายและมอบอำนาจ
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
รายงาน
 
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานสถิติ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบล ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 60) 24 ส.ค. 2564
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไร่ใน หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 68) 9 ส.ค. 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ดู : 34) 2 ก.ค. 2564
ประกาศรายละเอียดราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบล (ดู : 95) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ดู : 50) 2 มิ.ย. 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 (ดู : 46) 3 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลปกิบัติงานธุรการ กองการศึกษา2564 (ดู : 123) 29 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง2564 (ดู : 122) 29 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป กองช่าง2564 (ดู : 135) 29 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2564 (ดู : 127) 29 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานแม่บ้าน2564 (ดู : 119) 29 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานยามรักษาความปลอดภัย2564 (ดู : 114) 29 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสนับสนุนงานด้านพัฒนาชุมชน2564 (ดู : 116) 29 เม.ย. 2564
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมเสาธงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลในเตา (แห่งใหม่) หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 142) 24 มี.ค. 2564
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ดู : 138) 8 มี.ค. 2564
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 204) 2 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 สะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 144) 2 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 121) 19 ก.พ. 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 87) 9 พ.ย. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 186) 1 ต.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยศรีราม ม.3 ตำบลในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 159) 22 ก.ย. 2563
ประกาศนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ 2 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 209) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชุนะโครงการปรับพื้นที่พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตาแห่งใหม่ (ดู : 207) 17 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับพื้นที่วางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตาแห่งใหม่ (ดู : 186) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศนัดตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคอกเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 165) 23 เม.ย. 2563
ประกาศนัดตรวจงานโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีเฉพาะจง (ดู : 150) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 187) 7 ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ 2 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 185) 7 ก.พ. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา (จากลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ 2 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 193) 30 ม.ค. 2563
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธี(e-bidding) (ดู : 188) 28 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (ดู : 173) 3 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาสยบ้านคลองยูง ม.1 บ้านไร่เหนือ ม.3 (จากบ้านนายประภาส กลับจันทร์-บ้านนายสมนึก ชุมเกตุ (ดู : 221) 5 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาสยบ้านคลองยูง ม.1 จากบ้านนายมัน แซ่หลี-บ้านนายเกษม พรหมจันทร์ (ดู : 247) 5 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกามรก่อสร้างถนน คสล.สายคลองยูง ม.1 บ้านนายมัน แซ่หลี-บ้านนายเกษม พรหมจันทร์ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 305) 18 ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกามรก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหน้าวัด ม.1 บ้านไร่เหนือ ม.3 จากบ้านนายประภาส กลับจันทร์ - บ้านนายสมนึก ชุมเกตุ (ดู : 240) 18 ม.ค. 2562
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคลองยูง ม.1 (จากบ้านนายมัน แซ่หลี-บ้านนายเกษม พรหมจันทร์) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 229) 10 ม.ค. 2562
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สาสยบ้านหน้าวัด ม.1 บ้านไร่เหนือ ม.3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 238) 10 ม.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 (ดู : 243) 5 ม.ค. 2562
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและ ศพด.ภาคเรียนที่ 2 ปัการศึกษา 2561 (ดู : 233) 6 พ.ย. 2561
ประกาศราคากลาง อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา (ดู : 227) 25 ต.ค. 2561
ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 261) 11 ต.ค. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 243) 5 ต.ค. 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 (ดู : 231) 3 ต.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561 (ดู : 221) 2 ต.ค. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลายวา (ช่วงบ้านนายสุรินทร์ โบช่วย-ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 226) 18 ก.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2561 (ดู : 230) 3 ก.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ดู : 236) 2 ส.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ดู : 214) 2 ก.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ดู : 208) 1 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเเสริม(นม)โรงเรียนและศพด.ตำบลในเตา (ดู : 220) 10 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเเสริม(นม)โรงเรียนและศพด.ตำบลในเตา (ดู : 217) 10 พ.ค. 2561
ราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและ ศพด. เทอม 12561 (ดู : 224) 9 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.สายเขาหล้อม-หนักไฟ จากช่วงสามแยกโรโร ม.4 ถึงสามแยกบอดเต่า ม.2 ต.ในเตา (ดู : 262) 4 พ.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 (ดู : 226) 1 พ.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.สายเขาหล้อม-หนักไฟ จากช่วงสามแยกโรโร ม.4ถึงสามแยกบอดเต่า หมู่ที่ ๒ ต.ในเตา (ดู : 244) 17 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.สายเขาหล้อม-หนักไฟ ม.4 ต.ในเตา (ดู : 221) 10 เม.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 (ดู : 251) 2 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสลสายช่องเค็ท ม.1 ต.ในเตา (ดู : 255) 8 มี.ค. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลายวา ม.3 (ช่วงบ้านนายบุญเลิศ หมื่นอ่อน-บ้านนายสุรินทร์ โบช่วย) ต.ในเตา (ดู : 227) 8 มี.ค. 2561
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมคิด ศรีแก้ว-บ้านนายสอน จิ้วบุญชู ม.1 ต.ในเตา (ดู : 226) 8 มี.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา 172 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130โทรศัพท์ : 0-7557-8238 โทรสาร : 0-7557-8237
Copyright © 2018. E-Mail: contact@naitao.go.th/ Website: www.naitao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs