Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจสดใส จิตใจมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาก้าวไกล"  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   สำนักงาน
   มาตรฐาน/มาตรการ/การกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
   เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   สายตรงนายก
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   งานกิจการสภาฯ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
   คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจัดการองค์ความรู้
   จดหมายข่าว
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
   การมอบหมายและมอบอำนาจ
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
รายงาน
 
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานสถิติ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา (ดู : 128) 29 เม.ย. 2564
ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 (ดู : 131) 22 เม.ย. 2564
แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา (ดู : 114) 19 เม.ย. 2564
แจ้งเฝ้าระวัง พายุฤดูร้อน (ดู : 114) 5 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" (ดู : 164) 9 มี.ค. 2564
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 151) 9 มี.ค. 2564
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปี 2564 (ดู : 226) 5 มี.ค. 2564
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อบรมทำขนม) (ดู : 185) 4 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 201) 31 ส.ค. 2563
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใชัจ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางการจ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบจัดทำรูปแบบรายการประมาณราคางานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๔ โครงการ (ดู : 304) 20 ก.ค. 2563
ประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 261) 20 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 204) 20 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใเนเตา (ดู : 216) 29 พ.ค. 2563
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 220) 14 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) (ดู : 197) 31 มี.ค. 2563
สรุปผลการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) (ดู : 198) 28 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารตำบลในเตา เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 207) 28 ม.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ดู : 185) 27 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ดู : 248) 23 ม.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 196) 3 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ (ดู : 200) 2 ม.ค. 2563
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ดู : 197) 18 ธ.ค. 2562
ประกาศ ให้ผู้ครอบครองที่ดินที่มีเอกสารประเภท ส.ค.1 หรือเอกสารประเภทอื่น เข้าแจ้งรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจ (ดู : 212) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562 (ดู : 193) 2 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 208) 28 พ.ย. 2562
ประกาศ องงค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา (ดู : 244) 1 พ.ย. 2562
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลในเตา (ดู : 358) 14 ต.ค. 2562
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ดู : 211) 2 ต.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) (ดู : 202) 3 ก.ค. 2562
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัด หมู่ที่ 1-บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 3 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 217) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลใเนตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัว (ดู : 269) 27 มิ.ย. 2562
ขอเชิญร่วมประชุม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ดู : 236) 31 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA 2562 (ดู : 215) 14 พ.ค. 2562
สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (ดู : 277) 18 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2562-มิถุนายน พ.ศ. 2562) (ดู : 199) 10 เม.ย. 2562
สรุปผลการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 (ดู : 213) 11 ม.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562-มีนาคม 2562) (ดู : 233) 9 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาติตลอดจนรายได้อื่น ประจำปี 2562 (ดู : 245) 2 ม.ค. 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (ดู : 238) 10 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561-ธันวาคม พ.ศ. 2561) (ดู : 224) 9 ต.ค. 2561
สรุปผลการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4 (ดู : 191) 9 ต.ค. 2561
ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 250) 5 ต.ค. 2561
สรุปผลการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 (ดู : 221) 16 ก.ค. 2561
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ2561 (ดู : 251) 10 ก.ค. 2561
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี2561ไตรมาส4 (ดู : 236) 9 ก.ค. 2561
สรุปผลการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 (ดู : 201) 18 เม.ย. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561) (ดู : 273) 10 เม.ย. 2561
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี2561ไตรมาส3 (ดู : 197) 9 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 240) 15 ม.ค. 2561
สรุปผลการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (ดู : 210) 12 ม.ค. 2561
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี2561ไตรมาส2 (ดู : 214) 10 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาติตลอดจนรายได้อื่น ประจำปี 2561 (ดู : 237) 2 ม.ค. 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปี 2560 (ดู : 236) 17 ต.ค. 2560
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรฐานการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ดู : 241) 17 ต.ค. 2560
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (ดู : 239) 17 ต.ค. 2560
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี2561ไตรมาส1 (ดู : 207) 6 ต.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาคลาง และการคำนวณราคากลาง (ดู : 249) 18 ก.ย. 2560
สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ (ดู : 216) 27 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 (ดู : 232) 19 ม.ค. 2560
ขอให้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ พ.ศ. 2559 (ดู : 204) 17 ม.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา 172 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130โทรศัพท์ : 0-7557-8238 โทรสาร : 0-7557-8237
Copyright © 2018. E-Mail: contact@naitao.go.th/ Website: www.naitao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs