Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจสดใส จิตใจมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาก้าวไกล"  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   สำนักงาน
   นโยบาย/มาตรฐาน/มาตรการ/การกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
   เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   สายตรงนายก
   การบริหารจัดการลดพลังงาน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   กิจการสภาฯ
   กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
   จดหมายข่าว
   การจัดการองค์ความรู้
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
   การมอบหมายและมอบอำนาจ
   งานตรวจสอบภายใน
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติอื่นๆ
 
รายงาน
 
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภาฯ
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงาน
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานสถิติ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ระบบยื่นคำร้อง
อบต.ในเตา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

นายบุญธรรม กี่สุ้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ในเตา (ดู : 140)
7 วัน อันตราย เทศกาลสงกรานต์่ (ดู : 157)
ขับเคลื่อนขจัดความยากจน ด้านที่อยู่อาศัย (ดู : 180)
ประชาสัมพันธ์งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 191)
ประชาสัมพันธ์งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ 21 มกราคม 2565 (ดู : 156)
รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา (ดู : 180)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเทศกาลปีใหม่ (ดู : 177)
ขับเคลื่อนขจัดความยากจน (ดู : 211)
อบรม กปน. (ดู : 143)
แจ้งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ช่วงระหว่าง 11-15 พ.ย.64 (ดู : 176)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  (ดู : 10)
ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 3 เดือนตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)  (ดู : 10)
ประกาศการนัดตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายคลองยูง (ช่วงสามแยกคลองยูง-คลองใหญ่) หมู่ที่ 1 ตำบลในเตาในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหล้อม - หนักไฟ (ช่วงบ้านนายสมเจต ขาวหวาน - นางเขียด มะนู) หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายเขาหล้อม - หนักไฟ (ช่วงหน้าบ้านนายสมเจต ขาวหวาน - นางเขียด มะนู) หมู่ที่ 2 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (ดู : 37)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายคลองยูง (ช่วงสามแยกคลองยูง - คลองใหญ่) หมู่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  (ดู : 39)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายคลองยูง(ช่วงสามแยกคลองยูง-คลองใหญ่) หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 43)
ประกาศการนัดตรวจงานจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 2-เขาพลี หมู่ที่ 4 (ตอนที่ 1 กม.0+000-กม.0+200) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54)
ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565) (ดู : 53)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา หมู่ที่่ 2 - เขาพลี หมู่ที่ 4 (ตอนที่ 1 กม.0+000 - กม.0+200 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 77)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
 
กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามาตรฐานทางจริยธรรม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แสดงเจตนารมณ์เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมประชาคม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อบรมทำขนม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสากวาดล้างถนนภายในตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 40)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 29)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ดู : 35)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สุสานหอย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บ่อเจ็ดลูก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกยูงทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำปู่เจ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
E-Office
ระบบทะเบียนหนังสือ
ยื่นแบบและชำระภาษี
ออนไลน์
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
อบต.ในเตา
     
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา 172 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130โทรศัพท์ : 0-7557-8238 โทรสาร : 0-7557-8237
Copyright © 2018. E-Mail: contact@naitao.go.th/ Website: www.naitao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs