Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจสดใส จิตใจมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาก้าวไกล"  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   สำนักงาน
   มาตรฐาน/มาตรการ/การกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
   เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   สายตรงนายก
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   งานกิจการสภาฯ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
   คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจัดการองค์ความรู้
   จดหมายข่าว
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
   การมอบหมายและมอบอำนาจ
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
รายงาน
 
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานสถิติ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   หน่วยตรวจสอบภายใน
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

นายบุญธรรม กี่สุ้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา (ดู : 128)
ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 (ดู : 131)
แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา (ดู : 114)
แจ้งเฝ้าระวัง พายุฤดูร้อน (ดู : 114)
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "พ้นภัย"  (ดู : 164)
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 151)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปี 2564 (ดู : 226)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อบรมทำขนม) (ดู : 186)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 201)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใชัจ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางการจ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบจัดทำรูปแบบรายการประมาณราคางานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๔ โครงการ (ดู : 304)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบล ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 61)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไร่ใน หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 69)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ดู : 34)
ประกาศรายละเอียดราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบล (ดู : 96)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ดู : 50)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 (ดู : 46)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลปกิบัติงานธุรการ กองการศึกษา2564 (ดู : 124)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง2564 (ดู : 123)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป กองช่าง2564 (ดู : 136)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2564 (ดู : 128)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
 
ประชุมประชาคม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อบรมทำขนม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสากวาดล้างถนนภายในตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรบชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนในปี พ.ศ. 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ดู : 282)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 444)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ฯ (ดู : 394)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สุสานหอย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บ่อเจ็ดลูก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกยูงทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำปู่เจ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
E-Office
ระบบทะเบียนหนังสือ
ยื่นแบบและชำระภาษี
ออนไลน์
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
อบต.ในเตา
     
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา 172 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130โทรศัพท์ : 0-7557-8238 โทรสาร : 0-7557-8237
Copyright © 2018. E-Mail: contact@naitao.go.th/ Website: www.naitao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs