Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจสดใส จิตใจมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา พัฒนาก้าวไกล"  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   สำนักงาน
   มาตรฐาน/มาตรการ/การกำหนดแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
   เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   สายตรงนายก
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนป้องกันการทุจริต
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
   คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจัดการองค์ความรู้
   จดหมายข่าว
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   ITA63
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
รายงาน
 
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานสถิติ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายบุญธรรม กี่สุ้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา (ดู : 45)
ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 (ดู : 53)
แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา (ดู : 44)
แจ้งเฝ้าระวัง พายุฤดูร้อน (ดู : 41)
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "พ้นภัย"  (ดู : 71)
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 85)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปี 2564 (ดู : 155)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อบรมทำขนม) (ดู : 102)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 112)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใชัจ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางการจ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบจัดทำรูปแบบรายการประมาณราคางานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๔ โครงการ (ดู : 223)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
ประกาศรายละเอียดราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบล (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลปกิบัติงานธุรการ กองการศึกษา2564 (ดู : 47)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง2564 (ดู : 50)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป กองช่าง2564 (ดู : 48)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2564 (ดู : 52)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานแม่บ้าน2564 (ดู : 45)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานยามรักษาความปลอดภัย2564 (ดู : 44)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสนับสนุนงานด้านพัฒนาชุมชน2564 (ดู : 44)
เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมเสาธงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลในเตา (แห่งใหม่) หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 67)
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ดู : 80)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
 
ประชุมประชาคม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อบรมทำขนม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสากวาดล้างถนนภายในตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรบชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนในปี พ.ศ. 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รับมอบเกียรติบัตรองค์กรที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดีบดี (A)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ดู : 207)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 359)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ฯ (ดู : 312)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สุสานหอย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บ่อเจ็ดลูก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกยูงทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำปู่เจ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
E-Office
ระบบทะเบียนหนังสือ
ยื่นแบบและชำระภาษี
ออนไลน์
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
อบต.ในเตา
     
องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา 172 หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130โทรศัพท์ : 0-7557-8238 โทรสาร : 0-7557-8237
Copyright © 2018. E-Mail: contact@naitao.go.th/ Website: www.naitao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs